EMS požadavky pro dodavatele

Environmentální požadavky Frentech Aerospace s.r.o. pro dodavatele služeb, materiálu, produktů

Společnost Frentech Aerospace s.r.o. má zaveden systém environmentálního managementu podle mezinárodní normy ČSN EN ISO 14001. Proto v souladu s vyhlášenou Politikou organizace Vás žádáme o respektování následujících ustanovení.

  1. V areálu Frentech Aerospace s.r.o. lze provádět pouze ty činnosti, které jsou předmětem smluvního vztahu.
  2. Je nutné respektovat veškerá nařízení a pokyny odpovědných zaměstnanců Frentech Aerospace s.r.o., pokyny vyplývající z dopravního a bezpečnostního značení jakož i pokyny zveřejňované na tabulích a vývěskách.
  3. Mechanismy, zařízení, nářadí a dopravní prostředky dodavatele musí být čisté a musí splňovat všechny zákonné požadavky, týkající se životního prostředí (emisní limity, úkapy olejů, prašnost, hluk apod.).
  4. V rámci dodávek pro Frentech Aerospace s.r.o. se nesmí používat jiné chemikálie než ty, jejíchž používání je bezprostředně spojeno s předmětem smluvního vztahu. Používání vysoce toxických, toxických, žíravých, karcinogenních, mutagenních látek (směsí) a látek (směsí) toxických pro reprodukci je nutné oznámit odpovědnému zaměstnanci Frentech Aerospace s.r.o. a to před dodáním produktu / služby.
  5. Jestliže při činnosti dodavatele vznikne odpad, má se za to, že jeho původcem je dodavatel, pokud není smlouvou ustanoveno jinak; dodavatel odpovídá za úklid a odvoz odpadů resp. jejich uložení podle pokynů odpovědných zaměstnanců organizace Frentech Aerospace s.r.o.
  6. Je nutné respektovat zákaz kouření ve všech uzavřených prostorách Aerospace s.r.o.
  7. Dodávané výrobky, materiál a služby musí splňovat všechny zákonné požadavky, týkající se životního prostředí.
  8. Dodávané výrobky, materiál a služby musí být zajištěny tak, aby při dopravě nebo manipulaci nemohlo dojít k znečištění nebo úniku (vysypání, prášení, znečištění, únik do vody apod.).
  9. Činnosti, které by mohly negativně ovlivnit životní prostředí, je nezbytné konzultovat s oprávněnými zástupci Frentech Aerospace s.r.o. a chovat se v souladu s jejich pokyny.
  10. O vzniku jakékoli ekologické nehody nebo havárie příp. o její možnosti neprodleně informovat kteréhokoli vedoucího zaměstnance Frentech Aerospace s.r.o.

Děkujeme za respektování výše uvedených požadavků.