Politika organizace
  1. Frentech Aerospace s.r.o. je významným kvalifikovaným dodavatelem mechanických dílů a sestav zejména pro letecký a kosmický průmysl a pro další odvětví, vyžadující precizně zpracované mechanické díly (sestavy) z klasických i nových materiálů. Aktivně se podílí na řízení projektů pro kosmické aplikace, mechanismy a subsystémy. Záměrem vedení je zlepšovat pozice společnosti u stávajících zákazníků, kvalitními projekty a produkcí posilovat svůj podíl na trhu v rámci vysoce sofistikovaných odvětví zejména pak v leteckém, kosmickém a obranném průmyslu.
  2. Uspokojování potřeb našich zákazníků (dodávky v požadované kvalitě, termínech a s kompletní dokumentací) při dodržování podmínek bezpečné, zdraví a životní prostředí nepoškozující práce, je společným cílem vedení a všech zaměstnanců společnosti Frentech Aerospace s.r.o.
  3. Péče o kvalitu produktů, služeb a veškerých činností je garantována funkčním, účinným, efektivním a stále zdokonalovaným systémem managementu podle
    požadavků norem ISO 9001, AS 9100 a QSF-A. Systém managementu je současně budován tak, aby vytvářel bezpečné a zdraví nepoškozující pracovní prostředí, a neustále zlepšoval environmentální profil společnosti v souladu s požadavky platné legislativy, s požadavky plynoucími ze závazků organizace a normy ISO 14001. Vedení organizace se zavazuje k dodržování požadavků platné legislativy, technických norem, požadavků a standardů zákazníka a k trvalému zlepšování efektivnosti vytvořeného systému managementu.
  4. Schopnost pružného reagování na potřeby zákazníků, kvalita produktů a péče všech zaměstnanců o neustálý rozvoj produktivity práce jsou cesty k prosazení se na stále náročnějším trhu. Zlepšováním všech procesů a posilováním jejich spolehlivosti usilujeme o naplnění uvedeného záměru vedení.
  5.  Největším bohatstvím organizace jsou její zaměstnanci. Věnujeme pozornost rozvoji jejich odborné způsobilosti, motivace, pozitivního vztahu k práci a k celé organizaci jakož i k jejím zákazníkům. Posilujeme povědomí přínosu jejich práce pro rozvoj společnosti, pro spokojenost jejích zákazníků, pro zajištění bezpečnosti a prevence znečištění životního prostředí.
  6. Orientace na plnění potřeb a očekávání zákazníků je podepřena silným technickým a technologickým zázemím organizace. Usilujeme o vybudování moderního strojového parku, odpovídající infrastruktury a systému technických prostředků řízení, které umožní splnit požadavky zákazníka. Dbáme na účelné doplňování a obměnu technických zařízení a prostředků, jejich pravidelnou údržbu a na plné využívání jejich kapacit. Významným kriteriem tohoto úsilí je i zvyšování úrovně bezpečnosti práce a prevence znečištění životního prostředí.
  7. Zárukou kvalitních produktů a služeb je výběr dodavatelů, efektivní systém jejich řízení a rozvoj spolupráce s nimi.

Za naplněním všech prvků Politiky Frentech Aerospace s.r.o. stojí všichni zaměstnanci podporovaní vedením organizace.